Regular Poojas @ Temple

March 21st Tuesday

09:30 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam,

10:30 AM Sri Subrahmanya Abhishekam,

04:00 PM Rahu kala Archana,

06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam

________________________________________

March 22nd Wednesday

09:30 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam,

07:00 PM Sri Radha Krishna Abhishekam

followed by Sri Vishnu Sahsra Naamam Chanting

________________________________________

March 23rd Thursday

09:30 AM Sri Kubera Shiva Linga Abhishekam,

11:00 AM Shukra Hora Sravanam Star Sri Maha Sudarshana Homam,

07:00 PM Sri Hanuman Chalisa,

07:30 PM Sri Guruvayurappan Abhishekam,

08:00 PM Sri Guru Archana

________________________________________

March 24th Friday

09:30 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam,

10:30 AM Sri Tantrik Ganapathy Abhishekam,

11:00 AM Sri Swarna Lakshmi Homam,

06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam

followed by Lalitha Sahasra Naama Archana

________________________________________

March 25th Saturday

09:00 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam,

09:30 AM Sri Shani Pradosham Sri Navagraha Abhishekam followed by Swarna Kavacha Dharanam for Shanaischara Swamy,

10:30 AM Sri Venkateshwara Swamy Abhishekam,

06:00 PM Sri Lakshmi Narasimha Swamy Abhishekam,

07:00 PM Pradosham Sri Nandikeswara Sahitha Sri Soma Sundareswara Swamy Abhishekam

________________________________________

March 26th Sunday

09:30 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam,

10:30 AM Sri Ayyappa Abhishekam,

11:30 AM Sri Jagannatha Puja,

06:30 PM Sri Devi Parashakthi Abhishekam,

07:30 PM Sri Sarvadosha Nivarana Peetham Archana

________________________________________

March 27th Monday

09:30 AM Sri Kubera Shiva Lingam Abhishekam,

07:00 PM Sri Somasundara Shiva Abhishekam,

08:15 PM Shukra Hora Sri Vaarahi Homam