Shalimar Restaurant

307 South Main
Ann Arbor, MI 48104
Pam and Jeet
Phone: 734-663-1500
Email: binod@shalimarrestaurant.com
Web: www.shalimarrestaurant.com