Sheikh Medical Centers

22821 Orchard Lake Road
Farmington, MI 48336
Phone: 248-615-6600
Email: gmshaikhmd@yahoo.com